mkAppleOpenSourceDownload

You can search and download the source code on "opensource.apple.com" based on keywords

Download official source directly from "https://opensource.apple.com/"

Installation๏ผš

$ pip install mkAppleOpenSourceDownload
# update
$ pip install --upgrade mkAppleOpenSourceDownload

Usage๏ผš

$ aosdownload dyld
$ aosdownload 'objc'
$ aosdownload 'CoreFoundation'  -p '~/runtime'

SourceCode:

Included source code is as follows

โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Apple16X50Serial
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Apple3Com3C90x
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleAC97Audio
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleADBButtons
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleADBDisplay
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleADBKeyboard
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleADBMouse
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleAPIC
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleBCM440XEthernet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleBMacEthernet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleCore99NVRAM
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleCore99PE
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleCuda
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleDP83816Ethernet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleFan
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleFileSystemDriver
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleFlashNVRAM
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleGMACEthernet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleGPIO
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleGenericPCATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleGracklePCI
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleHWSensor
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleHeathrow
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleI2C
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleI2S
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleI386GenericPlatform
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleI386PCI
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleIntel8255x
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleIntelAC97Driver
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleIntelPIIXATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleK2SATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleK2SATARoot
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleKauaiATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleKeyLargo
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleKeyswitch
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleKiwiATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleKiwiRoot
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMESH
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMPIC
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMTRRSupport
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMacRISC2PE
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMacRISC4PE
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMacRiscPCI
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleMediaBay
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleOnboardAudio
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleOnboardPCATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePCCard16ATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePCCardATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePS2Controller
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePS2Keyboard
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePS2Mouse
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ApplePS2Trackpad
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleRAID
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleRS232Serial
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleRTL8139Ethernet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleSCCSerial
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleSMBIOS
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleSym8xx
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleTalk
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleThermal
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleUSBCDCDriver
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleUSBIrDA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleUSBProKeyboard
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleVIA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AppleVIAATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ AvailabilityVersions
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ BerkeleyDB
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ BootCache
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ BootX
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CF
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CFNetwork
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CMD646ATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CPAN
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CPANInternal
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CarbonHeaders
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ChatServer
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Chess
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CommonCrypto
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CoreOSMakefiles
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CrackLib
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Csu
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CyrusIMAP
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSAgent
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSLDAPPlugIn
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSLDAPv3PlugIn
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSNISPlugin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSNSLPlugins
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSPasswordServerPlugin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DSTools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DarwinInstaller
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DarwinTools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DirectoryService
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DiskArbitration
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ DynamicPowerStep
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ FastCGI
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ FirewallTool
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Git
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ HTTPServer
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ HeathrowATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Heimdal
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ICU
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOACPIFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOADBFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOATABlockStorage
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOATAFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOATAPIProtocolTransport
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOAudioFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOBDStorageFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOCDStorageFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IODVDStorageFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFWDVComponents
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFireWireAVC
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFireWireFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFireWireIP
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFireWireSBP2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOFireWireSerialBusProtocolTransport
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOGraphics
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOHIDFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOI2CFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOKitTools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOKitUser
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IONetworkingFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOPCCardFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOPCIFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOSCSIArchitectureModelFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOSCSIParallelFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOSerialFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOStorageFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOUSBFamily
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IOUSBMassStorageClass
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ IPFirewall
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ JBoss
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ JavaScriptCore
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ JavaScriptGlue
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Kerberos
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ KerberosHelper
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ KerberosLibraries
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ KeyLargoATA
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libcompat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libcpp_kext
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libcurses
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libinfo
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libkvm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libnotify
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Librpcsvc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libstreams
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libsystem
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Libwrappers
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Liby
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ MITKerberosShim
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ MySQL
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ NFS
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ NKEMgr
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenAL
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenBSM
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenDirectory
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenLDAP
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenPAM
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenSSH
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenSSL
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenSSL096
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenSSL097
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ OpenSSL098
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ PostgreSQL
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ PowerManagement
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ PyRSS2Gen
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ QuickTimeStreamingServer
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ RubyCocoa
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ RubyGems
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ RubyOnRails
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SCSIHeaderInstaller
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SULongDoubleCompat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Security
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SecurityNssAsn1
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SecurityNssPkcs12
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SecurityNssSmime
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SecurityTokend
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SecurityTool
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SharedIP
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SmartCardServices
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SmartcardCCID
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SpamAssassin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SquirrelMail
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Startup
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SystemKEXT
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ SystemStubs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ TargetConfig
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ TimeZoneData
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Tokend
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Twisted
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ TwistedWords
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ TwistedXish
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ UserNotification
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WTF
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WTFEmbedded
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WebCore
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WebInspectorUI
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WebKit
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WebKit2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ WebmailServer
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11ForMacOSXSource
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11apps
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11fonts
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11libs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11misc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11proto
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ X11server
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ adv_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ am_utils
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ amavisd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache1
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_bonjour
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_bw
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_dav
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_encoding2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_fastcgi
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_hfs_apple
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_jk
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_perl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_perl1
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_php
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_php4
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_python
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_rendezvous_apple
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_ssl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apache_mod_xsendfile
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ apr
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ architecture
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ at_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autoconf
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autofs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ automake
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ automount
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ awk
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ basic_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bind9
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ binutils
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bison
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bison1
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bless
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ blojsom
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bmalloc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ boot
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bootp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bootstrap_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bsdmake
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bsdmanpages
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bsm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bzip2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cctools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cddafs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ clamav
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ clang
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ configd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ configd_plugins
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ copyfile
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ coreTLS
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cron
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ crontabs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cscope
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cups
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ curl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cvs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cvs_wrapped
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cxxfilt
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dcerpc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ developer_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ diffstat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ diskdev_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ disklabel
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ distcc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ doc_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dovecot
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ drvAppleCMD646Root
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dtrace
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dyld
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ eap8021x
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ efax
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ emacs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ enscript
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ extenTools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fetchmail
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ file
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ file_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ files
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ flex
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ freeradius
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gas
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc3
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_40
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_42
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_binary_shlibs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_jaguar
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_legacy
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_os
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_os_35
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gcc_select
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gccfast
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gdb
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gdbforcw
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gimp_print
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ glibtool
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gm4
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gnudiff
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gnumake
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gnuserv
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gnutar
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gnuzip
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gpatch
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gperf
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gpt
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ graphviz
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ grep
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ groff
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gssd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gutenprint
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ headerdoc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ hfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ hunspell
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ index.html
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ initng
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ iodbc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ipsec
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ipv6configuration
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ isoutil
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ jam
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ kext_tools
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ keymaps
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ keymgr
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ksh
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ld64
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ less
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libarchive
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libauto
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libclosure
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libcpp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libcppabi
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libdispatch
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libedit
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libevent
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libffi
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libgcc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libiconv
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libmalloc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libmd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libpcap
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libplatform
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libpthread
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libresolv
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_agent
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_apple_csp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_apple_cspdl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_apple_file_dl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_apple_x509_cl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_apple_x509_tp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_asn1
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_authorization
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cdsa_client
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cdsa_plugin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cdsa_utilities
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cdsa_utils
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_checkpw
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cms
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_codesigning
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_cssm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_dotmacdl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_filedb
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_filevault
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_keychain
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_ldap_dl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_manifest
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_mds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_ocspd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_pkcs12
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_sd_cspdl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_smime
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_ssl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurity_utilities
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libsecurityd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libstdcxx
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libstdcxx_40
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libstdcxx_SUPanWheat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libtelnet
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libunwind
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libutil
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libxml2
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ libxslt
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lldb
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ llvmCore
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ llvmgcc42
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lsof
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lukemftp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lukemftpd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ m4
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mDNSResponder
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mail_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mailman
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ man
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ memberd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ memcached
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ misc_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ modemccl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ msdosfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nano
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nasm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ncftp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ncurses
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ neon
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ net_snmp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ netcat
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ netinfo
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ network_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ notify
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ntfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ntp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ objc4
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ old_ncurses
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ openmpi
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pam
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pam_modules
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ passwordserver_sasl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ patch_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pb_makefiles
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pbx_jamfiles
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pcre
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pdisk
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ perl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ portmap
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ postfix
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ppp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ prebind
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ procmail
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ project_makefiles
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pyOpenSSL
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pyobjc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python23
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python_dateutil
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python_modules
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rcs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ remote_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ removefile
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rsync
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ruby
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ruby_dnssd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ruby_libxml
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ samba
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ screen
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_authtrampoline
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_certificates
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_certtool
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_crlrefresh
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_dotmac_tp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_ocspd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_privportserver
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ security_systemkeychain
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ securityd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ sendmail
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ shell_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ smb
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ srm
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ stmalloc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ subversion
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ sudo
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ svk
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ swig
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ syslog
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ system_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ system_config
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tcl
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tcp_wrappers
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tcpdump
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tcsh
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ texi2html
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ texinfo
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ text_cmds
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tidy
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ top
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ usertemplate
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ usrtemplate
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ uucp
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ vi
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ vim
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ volfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ webdavfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ wget
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ wxWidgets
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ xar
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ xelf
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ xinetd
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ xnu
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ yacc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ zfs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ zip
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ zlib
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ zlibold
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ zsh

More tools to view mkBoxๅ…ฌไผ—ๅท:

QQไบคๆต็พค:

ๅฐ็จ‹ๅบ:

ๅšๅฎข:http://3code.info/

Mkappleopensourcedownload

Apple opensource source image,download source code from Apple's website.

Mkappleopensourcedownload Info

โญ Stars13
๐Ÿ”— Source Codegithub.com
๐Ÿ•’ Last Updatea year ago
๐Ÿ•’ Created3 years ago
๐Ÿž Open Issues2
โž— Star-Issue Ratio7
๐Ÿ˜Ž Authormythkiven