Workshop Prometheus ♥️ Grafana

Ứng dụng

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • blackbox_exporter
 • Slack

Yêu cầu

 • Hệ điều hành: *nix
 • Docker 17.x or 18.x
 • docker-compose

Mô hình

mohinh

Chuẩn bị

 • Clone Repo: https://github.com/vietdien2005/workshop-prometheus.git
 • Chạy môi trường lệnh: docker-compose up -d
 • Truy cập Prometheus http://localhost:9090

prometheus

alertmanager

grafana

blackbox

 • Các bạn dựng sẵn những ứng dụng trên để chuẩn bị cho workshop, mình sẽ hướng dẫn cấu hình thêm rules, alert, dashboard, ... trong buổi workshop ngày 23/08/2019

Hẹn gặp các bạn ngày 23/08/2019 ở Sihub nhé

Workshop Prometheus

Workshop Prometheus ♥️ Grafana

Workshop Prometheus Info

⭐ Stars 14
🔗 Source Code github.com
🕒 Last Update 2 years ago
🕒 Created 2 years ago
🐞 Open Issues 1
➗ Star-Issue Ratio 14
😎 Author vietdien2005